Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Angajări

PRIMARIA COMUNEI TEREMIA MARE ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE CU ATRIBUTII DE ASISTENTA SOCIALA

CERINTE OBLIGATORII:- Studii superioare, specializare asistenta sociala, cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia.

– Curs operare PC

– Dovada practica de specialitate

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei Teremia Mare;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
 5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
 7. g) curriculum vitae; 
 8. h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Data limita de depunere a dosarelor este 20.03.2013 la biroul secretar, relatii suplimentare la telefon 0256380002.

Examenul va avea loc la Primaria comunei Teremia Mare, dupa cum urmeaza:

–          Proba scrisa: 04.04.2013, ora 10:00;

–          Interviu: 08.04.2013, ora 10:00

             Rezultatele concursului se comunica in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea fiecarei probe. Se afiseaza la sediul Primariei Comunei Teremia Mare,cu mentiunea „admis” respectiv „respins”.

Eventualele contestatii se fac in termen de cel mult 48 ore de la data afisarii rezutatelor selectiei dosarelor, probei scrise si interviului la sediul Primariei Comunei Teremia Mare, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

PRIMARIA COMUNEI TEREMIA MARE ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR FUNCTII VACANTE IN CADRUL SERVICIULUI DE APA:

–       SEF SERVICIU

–       3 POSTURI DE MUNCITORI

 

CONDITII SPECIFICE:    – studii medii, absolvita cu diploma de bacalaureat pentru Sef Serviciu

– studii generale pentru muncitori (diploma/adeverinta 8 clase)

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei Teremia Mare;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
 5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
 7. g) curriculum vitae; 
 8. h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele se vor prelua intre data 10.04.2015 si 22.04.2015, pana la orele 15:30 la biroul secretar, relatii suplimentare la telefon 0256380002, iar selectia dosarelor se va face in perioada 23-24 aprilie 2015

Examenul va avea loc la Primaria comunei Teremia Mare, dupa cum urmeaza:

          Proba scrisa: 27.04.2015, ora 11:00;

          Interviu: 29.04.2015, ora 15:00

 Rezultatele concursului se comunica in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea fiecarei probe. Se afiseaza la sediul Primariei Comunei Teremia Mare,cu mentiunea „admis” respectiv „respins”.

 Eventualele contestatii se fac in termen de cel mult 48 ore de la data afisarii rezutatelor selectiei dosarelor, probei scrise si interviului la sediul Primariei Comunei Teremia Mare, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

 

BIBLIOGRAFIA:

–       Legea administratiei publice locale nr. 2015 din 2001, actualizata

–       Cunostiinte tehnice cu specific in instalatii apa